Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HOEKSCHEWAARDPAS

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen HoekscheWaardPas en Pashouders

Definities

In deze algemene voorwaarden gebruiken wij de volgende definities:

Aanbieders:                                           aanbieders van producten en/of diensten binnen de Hoeksche Waard die zijn aangesloten bij de HWpas;

Algemene Voorwaarden:            deze algemene voorwaarden;

HoekscheWaardPas:                      de besloten vennootschap DoePas B.V., h.o.d.n. HoekscheWaardPas, gevestigd in Mijnsheerenland en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 71104003;

HWpas:                                                     de pas die de Pashouder heeft aangeschaft of verkregen om gebruik te kunnen maken van aanbiedingen en kortingen op producten en/of diensten bij Aanbieders;

Overeenkomst:                                   de overeenkomst tussen de Pashouder en HoekscheWaardPas met betrekking tot het verkrijgen en het gebruik van de HWpas;

Pashouder:                                            een natuurlijk persoon die een HWpas heeft aangeschaft of heeft gekregen;

Pasuitgever:                                          een fysiek verkooppunt van de HWpas;

Persoonsgegevens:                          gegevens die de Pashouder aan HoekscheWaardPas/de Pasuitgever verstrekt in verband met het aangaan van de Overeenkomst en die herleidbaar zijn tot de Pashouder.

Algemeen

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen HoekscheWaardPas/Pasuitgever en een Pashouder waarop HoekscheWaardPas deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover partijen niet van deze voorwaarden schriftelijk zijn afgeweken.
 2. Wanneer één of meer bepalingen in de Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd zullen worden, blijven de overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. HoekscheWaardPas en de Pashouder zullen in dat geval in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen die de nietige of vernietigde bepalingen vervangen en waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 3. Wanneer de HWpas is aangeschaft met korting, is de korting alleen geldig gedurende het pasjaar waar de HWpas betrekking op heeft of de door HoekscheWaardPas aangegeven periode. Na afloop van dit pasjaar cq. deze periode geldt het standaard tarief.
  Aangaan en beëindiging Overeenkomst, herroeping, duur, betaling
 4. De HWpas is te bestellen via de website hoekschewaardpas.nl en/of aan te schaffen via de op de website genoemde fysieke verkooppunten. De HWPas wordt aangeboden in de vorm van een abonnement en moet worden gezien als een kortingskaart; het is geen betaalmiddel.
 5. Door het bestellen van de HWpas via (de website van) HoekscheWaardPas en bevestiging daarvan door HoekscheWaardPas komt de Overeenkomst tot stand. Wanneer Pashouder de HWpas via een fysiek verkooppunt heeft aangeschaft, ontstaat de Overeenkomst na aanschaf van de HWpas. HoekscheWaardPas heeft altijd het recht te weigeren een Overeenkomst aan te gaan.
 6. De minimum leeftijd voor het bestellen van de HWpas is 18 jaar. De HWpas is persoonlijk en een Pashouder kan slechts één HWpas per persoon bestellen of aanschaffen.
 7. Binnen 14 dagen na bestelling of registratie als bedoeld in lid 2 van dit artikel ontvangt Pashouder de gepersonaliseerde HWpas op het door hem/haar aangegeven adres. Adreswijzigingen dienen altijd binnen 30 dagen vóór de verhuisdatum aan HoekscheWaardPas te worden opgegeven via [email protected] Pashouder is verantwoordelijk voor het opgeven van het juiste adres en de juiste contactgegevens aan HoekscheWaardPas.
 8. De Pashouder zal de HWpas direct na ontvangst controleren op zichtbare gebreken.
 9. Als de Pashouder de HWpas online heeft besteld geldt een wettelijke herroepingstermijn. Zodra Pashouder de HWpas heeft ontvangen, vangt de wettelijke herroepingstermijn van 14 dagen aan: Pashouder kan de Overeenkomst zonder opgave van redenen herroepen, zonder de HWpas daadwerkelijk te gebruiken. Pashouder kan voor herroeping het herroepingsformulier van HoekscheWaardPas gebruiken dat op de website hoekschewaardpas.nl is gepubliceerd of een email sturen aan [email protected]. De herroeping moet vóór het aflopen van de herroepingstermijn door Pashouder zijn verzonden De HWpas moet vervolgens volgens de instructies van HoekscheWaardPas terug worden gezonden. Na bevestiging van de herroeping en ontvangst van de HWpas door HoekscheWaardPas is de herroeping definitief. HoekscheWaardPas betaalt het door Pashouder betaalde abonnementsgeld in dat geval binnen 14 dagen na ontvangst van de herroepingsverklaring terug aan Pashouder op dezelfde wijze als waarop de Pashouder heeft betaald, tenzij partijen herover afwijkende afspraken maken. Kosten voor het retour sturen van de HWpas komen voor rekening van de Pashouder.
 10. Het abonnement op de HWpas wordt aangegaan voor de duur van één (1) jaar en vangt aan op de datum van betaling door od namens Pashouder. Na verloop van deze termijn wordt de Overeenkomst automatisch verlengd voor onbepaalde duur, tenzij de Overeenkomst voorafgaand aan de afloop daarvan met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand schriftelijk per email ([email protected]) is opgezegd. De overeenkomst voor onbepaalde duur kan op ieder gewenst moment schriftelijk per e-mail ([email protected]) worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand.
 11. Bij opzegging vindt geen terugbetaling plaats van abonnementsgeld, tenzij sprake is van een Overeenkomst voor onbepaalde tijd. In dat geval vindt terugbetaling naar rato plaats.
 12. Bij het online aanschaffen van de HWpas kan de Pashouder de betaalmethode kiezen voor het betalen van de abonnementsgelden. Bij het aanschaffen van de HWpas via een fysiek verkooppunt kan de HWpas worden betaald door middel van de betaalmethoden die door de Pasuitgever worden aangeboden.
 13. De abonnementsgelden zijn inclusief BTW.
 14. HoekscheWaardPas kan de abonnementsprijs eenzijdig wijzigen, mits het abonnement minimaal 3 maanden heeft geduurd. HoekscheWaardPas zal de abonnementsprijs minimaal 6 weken voordat de wijziging ingaat op haar website publiceren en per email aan Pashouders melden.
 15. Bij niet, niet tijdige of onvolledige betaling zal HoekscheWaardPas Pashouder een herinnering sturen met een betalingstermijn. Als betaling dan alsnog uitblijft, kan HoekscheWaardPas de Overeenkomst onmiddellijk beeindigen en alsnog betaling vorderen van achterstallige betalingen en rente en incassokosten (volgens het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten).
 16. Wanneer het abonnement tussentijds wordt beeindigd, vindt geen (gedeeltelijke) terugbetaling van het abonnementsgeld plaats.
  Gebruik van de HWpas
 17. Pashouder kan gebruik maken van kortingen op producten en/of diensten van een Aanbieder die op dat moment gelden en te raadplegen zijn op de website van HoekscheWaardPas (hoekschewaardpas.nl) op vertoon van zijn/haar geldige HWpas.
 18. De HWpas is een strikt persoonlijk en mag alléén gebruikt worden door de Pashouder aan wie de HWpas is verkocht. Op verzoek van een Aanbieder zal een Pashouder zich moeten kunnen legitimeren.
 19. HoekscheWaardPas kan een verstrekte HWpas blokkeren in geval van misbruik. In dat geval heeft de Pashouder geen recht op terugbetaling van door hem/haar betaalde abonnementsgelden en/of eventuele andere kosten.
 20. De HWpas kan niet worden gebruikt met andere aanbiedingen/acties bij eenzelfde Aanbieder, tenzij deze Aanbieder uitdrukkelijk anders bepaalt.
 21. Wanneer een Pashouder bij een Aanbieder gebruik wil maken van de HWpas, zal hij dit aan de Aanbieder moeten laten weten voordat hij bij de Aanbieder een product of dienst aanschaft. De HWpas kan niet worden gebruikt om achteraf gebruik te maken van een kortingsactie.
 22. Tussentijdse wijzingen in het aanbod van Aanbieders zorgen er niet voor dat HoekscheWaardPas op welke manier dan ook schadeplichtig is jegens de Pashouder.
 23. Het is niet toegestaan de HWpas te gebruiken op een manier die schade toebrengt aan de HoekscheWaardPas, haar partners en/of de deelnemende bedrijven en/of organisaties. Als het vermoeden bestaat dat er sprake is van misbruik van de HWpas is HoekscheWaardPas gerechtigd de HWpas in te nemen zonder op enige wijze schadeplichtig te zijn jegens de Pashouder.

Verlies, diefstal of beschadiging van de HWpas komt voor rekening en risico van de Pashouder.

Acties en aanbiedingen van Aanbieders

 1. De door HoekscheWaardPas, Aanbieders en/of Pasuitgevers verstrekte informatie is vrijblijvend, dat wil zeggen dat deze vrijblijvende informatie noch HoekscheWaardPas noch de Aanbieder of Pasuitgever bindt.
 2. HoekscheWaardPas en/of Aanbieders en/of Pasuitgevers behouden zich het recht voor om aanbiedingen en/of kortingen in te trekken, te wijzigen en/of niet te verlenen.
  Persoonsgegevens
 3. Persoonsgegevens die Pashouder bij de aanschaf van de HWpas verstrekt aan een Pasuitgever en/of HoekscheWaardPas worden opgenomen in de administratie van HoekscheWaardPas.
 4. Op de verwerking van Persoonsgegevens van Pashouders door HoekscheWaardPas is het privacy statement van HoekscheWaardPas van toepassing.
  Aansprakelijkheid en vrijwaring
 5. HoekscheWaardPas is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) een verkeerde bezorging, verlies, diefstal of beschadiging van de HWpas.
 6. HoekscheWaardPas is niet aansprakelijk voor afwijkingen van gegevens vermeld in publicaties, voor drukfouten en/of onjuiste informatie zoals weergegeven op haar en/of haar Aanbieders website(s), e-mails, folders, publicaties etc.
 7. HoekscheWaardPas is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de producten en/of diensten die door Aanbieders worden aangeboden en/of de uitvoering van de overeenkomst tussen Aanbieder en Pashouder. Klachten hierover moeten door Pashouder bij de Aanbieder worden ingediend.
 8. HoekscheWaardPas is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, tevergeefs gemaakte bewerkingskosten, of enige (andere) indirecte schade, door welke oorzaak dan ook.
 9. De aansprakelijkheid van HoekscheWaardPas jegens de Pashouder is beperkt tot directe schade met een maximum van één jaar abonnementsgeld. Per jaar is dit maximum 2x het abonnementsgeld.
 10. HoekscheWaardPas kan voor de uitvoering van de Overeenkomst gebruik maken van derden. HoekscheWaardPas is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van een een aan deze derde toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad. Pashouder vrijwaart HoekscheWaardPas voor alle aanspraken van deze derden.
 11. Pashouder vrijwaart HoekscheWaardPas voor alle aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, voor vergoeding van schade en kosten veroorzaakt door of op enigerlei wijze verband houdende met het gebruik van de HWpas.
  Toepasselijk recht en geschillen
 12. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 13. Geschillen tussen HoekscheWaardPas en de Pashouder zullen worden behandeld door de Rechtbank Rotterdam.
  Wijziging Algemene voorwaarden

HoekscheWaardPas behoudt zich het recht voor om de Algemene voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen zullen gelden vanaf de door HoekscheWaardPas vastgestelde datum. De meest recente versie van de Algemene voorwaarden is te raadplegen op www.hoekschewaardpas.nl.

Versie 15 december 2019

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »